Historia

Pod datą 29.03.1972 r. Zarząd Wojewódzki WOPR w Katowicach utworzył 6 Oddziałów, w tym oddział w Gliwicach.

Oddział WOPR w Gliwicach z zarejestrowanymi 10 Drużynami WOPR:

 1.  Pławniowice – kierownik Drużyny Paweł Majchrowski,
 1. Gliwice – Czechowice – kierownik Drużyny Sobczak Edward,
 1. ZHP  – Ostropa – kierownik Drużyny Majewski Jan,
 1. ORMO – Dzierżno – kierownik Drużyny Rydel Henryk,
 1. Cegielnia Ligota – kierownik Drużyny Jazienicki Tadeusz,
 1. Przezchlebie – kierownik Drużyny – Grzegorczyk Norbert,
 1. Kąpielisko Leśne – kierownik Drużyny Franczok Tadeusz,
 1. Stare Gliwice – kierownik Drużyny Kleban Jerzy,
 1. Cegielnia Sośnica – kierownik Drużyny Deda Jan,
 1. Rzeczyce – Rusiak Władysław.

Oddziałem kierował Zarząd w składzie:

 1. Majchrowski Paweł – Prezes,
 1. Jazienicki Tadeusz – V – prezes,
 1. Wojciechowska Irena – V – prezes,
 1. Tomków Mieczysław – sekretarz,
 1. Rydel Henryk – skarbnik,
 1. Zabuga Józef – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Gliwice jest Stowarzyszeniem specjalistycznym, dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu przede wszystkim niesienie pomocy tonącym oraz rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem WOPR Gliwice jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na morskich wodach przybrzeżnych i w wodach śródlądowych m.in. pływalnie kryte, odkryte, kąpieliska itp.

Swoje cele realizujemy poprzez:

 • Organizowanie wodnej służby ratowniczej
 • Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego;
 • Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach
 • Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego
 • Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania
 • Ujawnienie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się, monitorowanie potencjalnych źródeł zagrożenia. Zespolenie działań prewencyjnych z działaniami interwencyjnymi w oparciu o powiadamianie i dysponowanie
 • Występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą
 • Wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego
 • Dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń
 • Prowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalących oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych. Nadawanie stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR, tworzenie programów szkolenia w zakresie prowadzonej działalności, prowadzenie unifikacji systemów szkoleniowych z pokrewnymi podmiotami
 • Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania
 • Opiniowanie sprzętu i systematyki doboru sprzętu do działań w ratownictwie wodnym oraz działań prewencyjnych i interwencji
 • Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków
 • Popularyzowanie celów statutowych
 • Wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami
 • Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
 • Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego
 • Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.
 • Różnorodna działalność mająca na celu ograniczenie liczby utonięć
 • Wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa dla kąpielisk, pływalni, parków wodnych i innych obiektów wodnych i przywodnych
 • Organizowanie pokazów ratownictwa wodnego w celu edukacji osób, szczególnie młodzieży w zakresie możliwości niesienia pomocy osobom tonącym
 • Występowanie do administracji rządowej, władz samorządowych oraz gestorów (podmiotów gospodarczych i osób fizycznych) prowadzących działalność w dziedzinie wypoczynku osób nad wodami, do organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych na wodach w sprawach mających wpływ na bezpieczeństwo lub porządek na wodach
 • Wykonywanie zadań zleconych „publicznych” w zakresie kultury fizycznej i sportu, oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych. Działalność techniczno-operacyjna
 • Organizowanie mobilnych zespołów interwencyjnych zdolnych do działań w przypadku zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych
 • Organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń, kursów, wykładów i szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego, umiejętności pływania, żeglarskich, motorowodnych, uprawiania płetwonurkowania, pomocy przed
 • medycznej i innych przydatnych w ratownictwie wodnym

 wopr gliwice historia wopr gliwice hisoria