Zachowaj ostrożność

Wakacje to czas wypoczynku nad wodą. Pamiętajmy jednak, że przy braku wyobraźni i odpowiedzialności może dojść do tragedii. Apelujemy o ostrożność i przypominamy by dbać o zasady bezpiecznego wypoczynku.

Przecenienie własnych umiejętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach. Przy okazji letnich wycieczek i aktywnego wypoczynku – o tragedię nietrudno.

Przypominamy o podstawowych zasadach, które obowiązują podczas pobytu w okolicach jezior i akwenów:

1. Powinniśmy się kąpać tylko w miejscach strzeżonych
2. Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych
3. Gdy wchodzimy z dziećmi do wody zabezpieczmy je w specjalne rękawki bądź kamizelki
4. Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo zmoczmy ciało. W ten sposób unikniemy szoku termicznego
5. Nie skaczmy „na główkę”. Dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni

Gdy jednak w czasie kąpieli dojdzie już do urazu kręgosłupa, najważniejsze jest, aby ostrożnie przetransportować poszkodowanego na brzeg i koniecznie sprawdzić drożność dróg oddechowych. Natychmiast wezwijmy także pogotowie ratunkowe lub ratownika WOPR. Od naszej reakcji może zależeć czyjeś życie.

6. Materace zostawmy na brzegu – nie wypływajmy na nich na środek jeziora.
7. Nigdy nie wchodźmy do wody nawet po wypiciu najmniejszej ilości alkoholu.

W ubiegłym roku podczas wakacyjnych miesięcy utonęło wiele osób. Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

1. Brak umiejętności pływania
2. Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich
3. Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji
4. Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie
5. Pływanie w miejscach zabronionych
6. Skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu
7. Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających
8. Pływanie w miejscach zarośniętych wodorostami

Wakacje już blisko, bądźcie ostrożni nad wodą.

Program promocji zdrowia

Program szkoleniowy skierowany do grupy najmłodszych i młodzieży szkolnej, mający na celu szkolenie zakresu udzielania pierwszej pomocy

Program promocji zdrowia

Program promocji zdrowia, prowadzony jest w szkole ZSP4 Gliwice, przez WOPR Gliwice, a dokładnie przez Marcina Guś, instruktora i ratownika z ogromnym doświadczeniem, w działaniach prowadzonych Marcin Guś wspomagany jest przez kolegów z zespołu ratowników WOPR Gliwice m.in. Sławomira Kamińskiego.

Szkolenie dla młodzieży

Szkolenie dla młodzieży odbyło się w w szkole ZSP4 Gliwice  ul. Obrońców Pokoju 4.  Program ma na celu promocję zdrowia i jest prowadzony etapami dla całej szkoły oraz przedszkola. Trwa od października 2014 do 2016 r.

Nauka pływania

Prowadzimy naukę pływania dla najmłodszych, jak również dla młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Prowadzimy również zajęcia w trybie indywidualnym. Koszt lekcji, miejsce i godzina zajęć nauki pływania uzgadniana jest indywidualnie z instruktorem lub w biurze WOPR Gliwice, pod nr tel. 509 971 719 lub drogą mailową biuro@woprgliwice.pl

Zajęcia koordynują instruktorzy WOPR Gliwice, doświadczenie i zasób wiedzy instruktorskiej zapewnia wyskoki standard szkoleń. Państwa dzieci będą pod opieką absolwentów Ratownictwa Medycznego w Mysłowicach, oraz osób z uprawnieniami KPP. Co roku po naszych szkoleniach rzesza młodych ludzi szybko zyskuje nowe umiejętności.

Uprawnienia instruktorów:

– Ratownik WOPR
– Płetwonurek KDP/CMAS P1
– Żeglarza jachtowego
– Sternika motorowodnego
– Ratownika zawodowego WOPR

Nauka pływania: kontakt telefoniczny: 509 971 719

wopr gliwice nauka pływania dla najmłodszych wopr gliwice nauka pływania dla najmłodszych wopr gliwice nauka pływania dla najmłodszych wopr gliwice nauka pływania dla najmłodszych wopr gliwice nauka pływania dla najmłodszych

Ratownik Wodny

Kurs Ratownika Wodnego jest organizowany w formie skróconej bez możliwości uzyskania stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR. Celem szkolenia, trwającego łącznie 63 godziny,  jest przygotowanie do podjęcia działań związanych z ratownictwem wodnym.  Zajęcia są dedykowane dla osób, zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych. Zakres tematyczny kursu obejmuje: pływanie i techniki ratownictwa wodnego. Uczestnik szkolenia pozna również podstawy prawne organizacji kursu ratownictwa wodnego.


Szkolenia zgodnie z programem z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747)

Jest to szkolenie w formie skróconej ścieżki edukacyjnej bez stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR.

Koszt takiej formy szkolenia wynosi 1500 złotych. Kurs jest zawiązywany w momencie uzbierania minimum 10 chętnych kursantów spełniających niżej wymienione wymagania.

W ciągu roku kalendarzowego kursy są organizowane dwukrotnie na przełomie maja i sierpnia.

PROGRAM SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH 

SPIS TREŚCI 

I Założenia organizacyjno-programowe:

 1. Cel szkolenia
 2. Cele szczegółowe szkolenia
 3. Czas trwania szkolenia
 4. Warunki realizacji szkolenia

II Wymagania formalne

III Zakres tematyczny:

 1. Wskazówki metodyczne
 2. Kadra kursu, egzamin końcowy, skład komisji egzaminacyjnej

I  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 1. Cel szkolenia 

Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych. Praca wychowawczo-szkoleniowa z młodzieżą.

 1. Cele szczegółowe szkolenia 

1) Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;

2) Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

3) Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

 1. Czas trwania szkolenia 

1) Szkolenie powinno trwać co najmniej 63 godziny, w tym co najmniej 20 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 43 godziny zajęć praktycznych;

2) Szkolenie może być zorganizowane w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.

 1. Warunki realizacji szkolenia 

1) Organizatorem szkolenia jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;

2) Organizator zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w szkoleniu, w szczególności

3) Za stronę formalną szkolenia odpowiada Prezes WOPR lub osoba przez niego upoważniona;

4) Za stronę merytoryczną szkolenia odpowiada kierownik szkolenia – ratownik wodny z przygotowaniem pedagogicznym lub instruktor z przygotowaniem pedagogicznym. Kierownik prowadzi nadzór nad prowadzącymi zajęcia;

5) Organizator dostarcza pomoce dydaktyczne:

a) Prezentacje wykładów w formie multimedialnej,

b) Materiały przygotowujące do zdania testu wiedzy;

6) Organizator wymaga od uczestnika wyposażenia własnego:

a) sprzęt ABC (maska, płetwy, fajka),

b) strój stosowny do zajęć;

7) Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne powinny współpracować w celu kształtowania umiejętności objętych programem szkolenia;

8) Organizator opracowuje regulamin organizacyjny szkolenia oraz zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia;

9) Organizator zapewnia organizację procesu dydaktycznego (zajęcia praktyczne powinny odbywać się w grupach liczących nie więcej niż 15 osób).

10) Realizacja programu szkolenia:

a) uwzględnia aktualną wiedzę i umiejętności,

b) jest dokonywana w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne,

c) odbywa się na podstawie zakresu tematycznego;

11) Organizator posiada:

a) imienną listę osób prowadzących zajęcia,

b) imienną listę uczestników szkolenia,

c) dokumentację zaliczania poszczególnych tematów przez uczestników szkolenia oraz dokumentację egzaminacyjną;

12) Szkolenie należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającym elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, zaświadczeń, regulaminów i standardów wyposażenia.

II Wymagania formalne: 

1) Uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać:

a) legitymację członka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z opłaconymi składkami na dany rok kalendarzowy,

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia (osoba niepełnoletnia składa oświadczenie przez opiekun prawnego),

c) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

2) Przystępujący do szkolenia wpisany jest na listę uczestników szkolenia po podpisaniu regulaminu szkolenia (w imieniu osoby niepełnoletniej podpis składa opiekun prawny).

III ZAKRES TEMATYCZNY

Moduł pierwszy (18 godzin)

Pływanie i techniki ratownictwa wodnego

Kształcenie umiejętności

1) pływanie stosowane w ratownictwie wodnym 7h

2) samo ratownictwo 1h

3) wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody 1h

4) pływania pod wodą i nurkowania 3h

5) holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami 5h

6) ewakuacji z wody i na lądzie 0,5h

7) opanowanie osoby pasywnej i ułożenie jej w pozycji do holowania 0,5h

Moduł drugi (18 godzin)

Pływanie i techniki ratownictwa wodnego.

Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności 

1) pływania stosowanego w ratownictwie wodnym 1h wykład, 2h praktyka

2) samo ratownictwo 0,5h wykład, 0,5h praktyka

3) wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody

0,5h wykład, 0,5h praktyka

4) pływania pod wodą i nurkowania 0,5h wykład, 2h praktyka

5) holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami 0,5h wykład, 2h praktyka

6) ewakuacji z wody i na lądzie 1h wykład, 0,5 praktyka

7) opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania 1h wykład, 0,5h praktyka

8) postępowania z osobą tonącą aktywną 1h wykład, 1h praktyka

Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym

 Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności

1) Podstawowych prac bosmańskich 1h wykład, 1h praktyka

2) Prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego

1h praktyka

3) Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętność posługiwania się wybranym sprzętem w działaniach ratowniczych

Moduł trzeci (27 godzin )

Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne

Zdobywanie wiedzy 

1) podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP 1h wykład

2) organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie RP 2h wykład

3) prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks cywilny, kodeks pracy) 1h wykład

Organizacja pracy ratowników

Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności 

1) Obowiązków i uprawnień ratowników wodnych 1h wykład

2) Specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych 2h wykład

3) Specyfiki działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste) 2h wykład

4) Hydrologii i meteorologii 1h wykład

5) Dokumentacji działań ratowniczych 1h wykład, 1h praktyka

Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętność praktycznego stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych.

Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym

Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności:

1) Sprzętu ratowniczego i pływającego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania 1h wykład

2) Podstawowych prac bosmańskich 1h praktyka

3) Prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego

1h wykład, 12h praktyka

Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętność posługiwania się tym sprzętem w działaniach ratowniczych

1. WSKAZÓWKI METODYCZNE 

Uczestnik szkolenia powinien umieć poprawnie wykonać każdą czynność, która była przedmiotem szkolenia.

2. KADRA SZKOLENIA, EGZAMIN KOŃCOWY SZKOLENIA, SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

Kadrę szkolenia, skład komisji egzaminacyjnej – powołuje się, egzamin końcowy szkolenia – przeprowadza się, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747)

Ratownik WOPR

Kurs na ratownika wopr, WOPR Gliwice

Kurs Ratownika WOPR  przygotowuje do  egzaminów na stopnie WOPR/ILS. Zostanie zorganizowany na przełomie maja i sierpnia w momencie uzbierania minimum 10 chętnych. Uczestnicy kursu zmierzą się z zagadnieniami, takimi jak: zastosowanie technik ratownictwa wodnego, obsługa podstawowego sprzętu ratunkowego, udzielanie pierwszej pomocy medycznej. Program kursu powinien trwać co najmniej 32 jednostki dydaktyczne. Zajęcie muszą odbywać się na pływalni, parku wodnym lub kąpielisku. Podsumowaniem szkolenia będzie egzamin wstępny, w skład którego wejdzie:  przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1′ 50″ wyłącznie na piersiach oraz przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15 m bez łamania powierzchni wody.


Kurs przygotowujące do egzaminów na stopnie WOPR / ILS, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego.

Jest to kurs prowadzony w formie wydłużonej ścieżki edukacyjnej, to kolejny krok by stać się pełno wartościowym ratownikiem, zbliżający kursanta do samodzielnej pracy zarobkowej na basenach, akwenach otwartych (sezonowo)

Koszt kursu wynosi 700 złotych. Kurs jest zawiązywany w momencie uzbierania minimum 10 chętnych kursantów spełniających niżej wymienione wymagania. W ciągu roku kalendarzowego kursy są organizowane dwukrotnie na przełomie maja i sierpnia.

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA STOPIEŃ RATOWNIKA WOPR

 SPIS TREŚCI:

I Wstęp

II Cel kursu

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Egzamin wstępny

VI Wykaz środków dydaktycznych

VII. Algorytm czynności administracyjnych

 I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanej kadry ratowników WOPR. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień ratowika WOPR, zwanego dalej „kursem”, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa wodnego i współpracować w zapewnieniu. bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach wodnych – kąpieliskach, pływalniach i parkach wodnych

II CEL KURSU

 EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 1. Absolwent kursu powinien umieć:

1) stosować techniki ratownictwa wodnego

2) obsługiwać podstawowy sprzęt ratunkowy

3) udzielać pierwszej pomocy.

 1. Absolwent kursu powinien wiedzieć jak

1) prowadzić podstawowe działania profilaktyczne i prewencyjne

2) zapewnić bezpieczeństwo na obszarach i w obiektach wodnych – kąpieliskach, pływalniach i w parkach wodnych

3) kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne.

 1. Absolwent kursu, po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów cząstkowych wymienionych w karcie umiejętności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu, powinien być przygotowany do zdania egzaminu na stopień ratownika WOPR.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem kursu są jednostki organizacyjne WOPR.
 2. Program kursu powinien być zrealizowany w czasie co najmniej 32 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45′).
 3. Szczegółową ilość jednostek dydaktycznych ustala jednostka organizacyjna w zależności od liczby uczestników, dostępnych pomocy dydaktycznych, warunków lokalowych, organizacyjnych i atmosferycznych.
 4. Zajęcia praktyczne i zaliczenia realizowane w trakcie kursu zawarte w karcie umiejętności odbywają się na pływalni lub w parku wodnym lub na kąpielisku.
 5. Kurs może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.
 6. Za stronę formalną i merytoryczną odpowiedzialny jest kierownik kursu – instruktor WOPR lub instruktor wykładowca WOPR.
 7. Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 8. Kursy MR WOPR należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającej elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, rozliczania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia.

  IV.WYMAGANIA FORMALNE

 1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
 2. Uczestnik ma posiadać:

1) ważną legitymację członka WOPR

2) stopień MR WOPR i kartę identyfikacyjną

3) specjalna kartę pływacką

4) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).

Uczestnik ma posiadać potwierdzenie odbycia w sumie 120 godzin kształcenia zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia młodszego ratownika WOPR obejmującego co najmniej jeden patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym

 V EGZAMIN WSTĘPNY

1) Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1′ 50″ wyłącznie na piersiach. 2) Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.

 VI WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia praktyczne zapewnia organizator kursu.
 2. Wyposażenie własne uczestnika – maseczki do nauki wentylacji, sprzęt ABC ( maska, fajka, płetwy )

 VII ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH 

Czynności przed rozpoczęciem kursu

 1. Rejestracja kursu w biurze jednostki WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem kursu wg karty zgłoszeniowej, uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć
 2. Pobranie z jednostki WOPR opieczętowanego i zarejestrowanego dziennika zajęć, kart ewidencyjnych.
 3. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem kursu uwzględniającego nazwę, adres organizatora kursu, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika kursu, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę kursu, zakres usług objętych tą ceną, zasady kwalifikowania osób na kurs, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 4. Zebranie od uczestników wypełnionych kart ewidencyjnych ze zdjęciami.
 5. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasad bezpieczeństwa, a dla kursów pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 6. Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Zapewnienie uczestnikom kursu warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 8. Dopuszczenie do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub składających podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 9. Na każdym kursie musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem legitymacji WOPR, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją.
 10. Pobranie wypisanych i opieczętowanych legitymacji z biura jednostki WOPR.B.

Czynności po zakończeniu kursu:

1) Przekazanie kompletnej dokumentacji kursu (dziennik kursu z zaświadczeniami lekarskimi, karty ewidencyjne ze zdjęciami).

2) Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów kursu zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.

3) Dokumentację kursu przechowuje jednostka WOPR.