PORZĄDEK OBRAD – Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

1.Otwarcie Walnego Zebrania i powitanie. 
 2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. 
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 
 4.Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu obrad. 
 5.Wybór Komisji Zjazdowych: 
a)mandatowej, 
b)wyborczej, 
c)uchwał i wniosków. 
 6.Wręczenie wyróżnień. 
 a.  Wystąpienie  zaproszonych  gości 
 7. Wystąpienie Komisji Mandatowej. 
 8. Sprawozdanie z działalności w latach 2012-2017. 
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  WOPR  Gliwice. 
10. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej  WOPR  Gliwice 
11. Dyskusja. 
12. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
13. Dyskusja c.d. 
14.Wystąpienie Komisji Wyborczej. 
15. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
16. Wybory: Prezesa, do Zarządu, Delegatów na Zjazd Wojewódzki, 
      do Komisji Rewizyjnej,  do Komisji Dyscyplinarnej. 
17. Wystąpienie Komisji Skrutacyjnej.