REGULAMIN – Walnego Zebrania WOPR Gliwice

1. Walne Zebranie odbywa się zgodnie z uchwałą Zarządu Śląskiego WOPR w Katowicach. 
2.Uczestnicy : 
   w Walnym Zebraniu biorą udział : 
a)z głosem decydującym : delegaci – członkowie zwyczajni (pełnoletni i niepełnoletni) 
z ważną legitymacją WOPR, którą posiadają przy sobie 
b)  z głosem doradczym     : członkowie honorowi , wspierający i zaproszeni goście. 
3.Delegaci po potwierdzeniu swojej obecności są uprawnieni do głosowania. Nie obecni  
mają  prawo  głosu  po  uprzednim  złożeniu  na  piśmie  u  przewodniczącego  Zjazdu. 
4. Obrady : Walne Zebranie obraduje przy obecności 50 %  delegatów + 1  w pierwszym 
terminie, przy obecności mniejszej w drugim terminie. 
5.Prawomocność Walnego Zebrania stwierdza Komisja Mandatowa. 
6. Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego obrad. 
7. Walne Zebranie zatwierdza regulamin i porządek obrad. 
8.Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje obradami zgodnie z regulaminem i porządkiem. 
9.Delegaci mają prawo zabierania głosu w czasie obrad we wszystkich sprawach będących 
   przedmiotem obrad. 
a) czas wypowiedzi nie dłuższy niż 3 minuty 
b) nie dotyczy spraw formalnych 
10. Głosowanie na Zjeździe odbywa się w sposób ustalony  przez  Zjazd. 
11. Do ważności uchwał i wniosków oraz wyników wyborów wymagana jest zwykła    
     większość głosów. 
12.Każdy delegat dysponuje na Walnym Zebraniu tylko jednym głosem. 
13.Nieobecny na Walnym Zebraniu delegat może być wybrany do władz pod warunkiem 
      wyrażenia zgody na piśmie. 
14. Komisje Zjazdowe : 
     a/ Komisja Mandatowa                    – 3 osoby, 
     b/ Komisja Wyborcza                      – 3 osoby, 
     c/ Komisja Uchwał i Wniosków      – 3 osoby, 
     d/ Komisja Skrutacyjna                    – 3 osoby. 
     Komisje działają kolegialnie pod kierownictwem wybranego spośród ich grona  
     Przewodniczącego. Istnieje możliwość połączenia Komisji. 
15. Wybory do władz : 
    Walne Zebranie wybiera w głosowaniu ustalonym  przez  Zjazd : 
Prezesa Zarządu  WOPR  Gliwice, 
Zarząd WOPR  Gliwice, w ilości 5 – 7 (Walne Zebranie zatwierdza ilość)  Komisję Rewizyjną w ilości 3 osoby , 
Komisję Dyscyplinarną w ilości 3 osoby , Delegatów na Wojewódzki Zjazd WOPR (wg klucza wyborczego zatwierdzonego 
przez ŚL. WOPR), 
Kandydatów do władz zgłasza Komisja Wyborcza oraz  delegaci z sali. 
16. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie załatwiane są w trybie ustalonym  
     przez Przewodniczącego Walnego Zebrania. 
17. Po wyczerpaniu porządku obrad, Walne Zebranie zamyka Przewodniczący Walnego 
Zebrania i nowo wybrany Prezes. 
18. Regulamin staje się prawomocny po uchwaleniu go przez Walne Zebranie.