Zakończenie sezonu 2021

WOPR Gliwice zaprasza wszystkich członków wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi na zaprzysiężenie nowych członków oraz zakończenie sezonu ratowniczego.
Zaprzysiężenie odbędzie się na terenie stanicy WOPR Gliwice nad zbiornikiem Pławniowice Małe w sobotę 11.09. Część oficjalna rozpocznie się o godzinie 15:00.

Praca dla ratowników wodnych – sezon 2021

WOPR Gliwice nawiąże współpracę z osobami posiadającymi wszystkie uprawnienia Ratownika Wodnego – do pracy sezonowej:
➡️ na Ośrodku Wodnym w Czechowicach
➡️ na zbiorniku wodnym w Pławniowicach

Praca w terminie od 19 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku,
codziennie w godzinach 10.00 – 18.00

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod
☎️ 509-971-719

Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego – 27.02.2021

Zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie z zakresu bezpiecznego zachowania na lodzie.
Dla ratowników WOPR będzie to okazja do uzyskania dodatkowych uprawnieniem przydatnych w ratownictwie wodnym – stopień stażysta / Ratownik Lodowy.

Celem szkolenia jest przygotowanie każdego do działania w przypadkach załamania się lodu i udzielenia pomocy w przypadku tonięcia w zimnej wodzie.
Szkolenie ma charakter szkolenia stacjonarnego.
Zajęcia odbędą się w sobotę 27.02.2021 nad jeziorem Pławniowice.
Każdy uczestnik szkolenia posiadający własny sprzęt (patrz poniżej), zobowiązany jest do zabrania go. Osoby nieposiadające pianki proszone są o kontakt z biurem WOPR Gliwice.

SPRZĘT:

 • kombinezon neoprenowy tzn. „piankę”
 • skarpety neoprenowe z twardą podeszwą
 • strój kąpielowy
 • kamizelkę asekuracyjną (zapewnia WOPR Gliwice)
 • kask (zapewnia WOPR Gliwice)

KOSZT:

Koszt szkolenia 150,00 zł
Dane do przelewu:
Oddział WOPR Gliwice 51 1020 2401 0000 0102 0195 4338

Zakończenie sezonu 2020

WOPR Gliwice zaprasza wszystkich członków wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi na zaprzysiężenie nowych członków oraz zakończenie sezonu ratowniczego.
Zaprzysiężenie odbędzie się na terenie stanicy WOPR Gliwice nad zbiornikiem Pławniowice Małe w sobotę 19.09.

Część oficjalna rozpocznie się o godzinie 15:00.

Nowych członków oraz wszystkich chętnych, ubranych w stroje kąpielowe zapraszamy na godzinę 13:00 do naszej stanicy na „małych Pławkach”.

ZAPRASZAMY!
Miejsce: Stanica WOPR Pławniowice Małe
Start: sobota 19.09.2020 godzina 15:00

Kurs sternika motorowodnego

We wrześniu odbędzie się szkolenie na sternika motorowodnego.
Część praktyczna przeprowadzona będzie nad jeziorem Pławniowice – gmina Rudziniec.
Praktyka z instruktorem odbywa się weekendowo – godziny do ustalenia telefonicznie.
Część teoretyczna zostanie przekazana online.
Pytania oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 971 719.
Egzamin odbędzie się przełomem września i października.
.
Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę, zapewniamy sprawny i nowoczesny sprzęt!

Ratownik wysokościowy

Kurs Ratownika Wysokościowego odbędzie się na przełomie kwietnia i czerwca oraz września i października po uzbieraniu minimum 15 uczestników. Kursy dają uprawnienia do pełnienia funkcji Stażysty Ratownictwa Wysokościowego WOPR oraz Ratownika Wysokościowego WOPR. Celem szkoleń jest przygotowanie do wykonywania działań ratownictwa wodnego osobom zagrożonym i poszkodowanym, które znajdują się poza zasięgiem lub możliwościami użycia tradycyjnego sprzętu i technik stosowanych w ratownictwie wodnym. Szkolenie obejmuje 22 jednostki dydaktyczne. W ramach kursu uczestnicy będą mieli okazję poznać i doskonalić techniki ratownicze.


Szkolenie prowadzone jest w terminach kwiecień-czerwiec i wrzesień-październik. Koszt szkolenia jest uwarunkowany od ilości dni, zakwaterowania i wyżywienia. Szkolenie zawiązywane jest gdy zbierze się grupa osób zainteresowanych kursantów około 15-20 osób, którzy spełniają niżej wypisane wymagania.

PROGRAM SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO WOPR

STAŻYSTA RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO:

SPIS TREŚCI

I Wstęp

II Cel szkolenia

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Wykaz środków dydaktycznych

VI Algorytm czynności administracyjnych

I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu prowadzenia działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanych ratowników wodnych. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu szkolenia przygotowującego specjalistę – stażysta ratownictwa wysokościowego WOPR uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa wysokościowego na obszarach wodnych, pływalniach, parkach wodnych, na wodach szybko płynących i powodziowych oraz asystować w zapewnieniu bezpieczeństwa na tych obszarach.

II CEL SZKOLENIA

Celem tego szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania działań w zakresie ratownictwa wodnego osobom zagrożonym i poszkodowanym, znajdującym się poza zasięgiem lub możliwościami użycia tradycyjnego sprzętu i technik stosowanych w ratownictwie wodnym w stopniu potrzebnym do udzielenia pomocy w tych warunkach. Szkolenie obejmuje nauczanie i doskonalenie technik ratowniczych nie objętych programami kursów na poszczególne stopnie ratownicze. Absolwent tego szkolenia uzyskuje specjalizację stażysta ratownictwa wysokościowego WOPR i będzie przygotowany wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego w tych obszarach, a w szczególności do:

1) pełnienia funkcji stażysty ratownictwa wysokościowego WOPR;

2) prowadzenia podstawowych działań profilaktycznych i prewencyjnych

3) stosowania technik ratownictwa wodnego

4) obsługiwania podstawowego specjalistycznego sprzętu ratunkowego w tym zakresie

5) asystowania przy zabezpieczeniu imprez wysokościowych oraz w prowadzonych akcjach ratowniczych

6) asystowania ratownikowi wysokościowemu podczas czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie działań na tych akwenach

7) ratowania ludzi i sprzętu oraz ich ewakuacji i transportu przy pomocy technik linowych

2 Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie

1) auto ratownictwa i auto asekuracji

2) udzielania pierwszej pomocy wg BLS lub zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. Nr 79, poz. 1410)

3) prowadzenia działań ratowniczych w ramach systemu KSRG, Państwowego Ratownictwa Medycznego i innych systemów bezpieczeństwa Państwa.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Szkolenie jest organizowane przez jednostkę wojewódzką WOPR, posiadającą właściwe warunki do ich przeprowadzenia po uzyskaniu akceptacji członka Zarządu Głównego właściwego ds. edukacji. 2. Szkolenie obejmuje 22 godziny dydaktyczne (jednostka dydaktyczna wynosi 45’).
 2. Zajęcia praktyczne mogą się odbyć na cieku wodnym i terenie umożliwiającym pełną realizację programu, na których to obszarach Organizator jest zobowiązany zapewnić pełne bezpieczeństwo przebiegu zajęć.
 3. Za stronę formalną i merytoryczną szkolenia, w tym przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem i rozkładem zajęć odpowiada kierownik dydaktyczny szkolenia.
 4. Kadra dydaktyczna szkolenia jest zatwierdzona zgodnie z wytycznymi w sprawie szczegółowych zasad i trybu organizowania szkoleń specjalistycznych (zał. 1/2/2010).
 5. Zajęcia prowadzone są w grupach ćwiczebnych (5 uczestników / 1 instruktor).
 6. Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 7. Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane są przez kadrę prowadzącą zajęcia według karty umiejętności.
 8. Szkolenie specjalistyczne należy realizować zgodnie z Procedurą Organizacyjną Kursów Specjalistycznych WOPR, która określa algorytm rejestracji, realizacji, rozliczania, egzaminowania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), przydzielania punktów specjalizacyjnych oraz zawiera wzory dzienników, kart umiejętności, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia

IV WYMAGANIA FORMALNE

Uczestnik zajęć ma posiadać:

1) ukończone 18 lat

2) aktualną legitymację WOPR

3) oświadczenie woli o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w szkoleniu

4) stopień ratownika WOPR

V WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia teoretyczne zapewnia organizator szkolenia
 2. Wyposażenie własne uczestnika skafander neoprenowy, odpowiednie obuwie, rękawice

VI ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH

Czynności przed rozpoczęciem szkolenia:

 1. Rejestracja szkolenia w biurze jednostki WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wg karty zgłoszeniowej uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem szkolenia uwzględniającego nazwę, adres organizatora szkolenia, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika szkolenia, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę szkolenia, zakres usług objętych tą ceną, zasady kwalifikowania osób na szkolenie, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 3. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, a dla szkoleń pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 4. Zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 5. Na każdym szkoleniu musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem PESEL, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją. B

Czynności po zakończeniu szkolenia:

 1. Dokonanie wpisów w legitymacjach ratowników WOPR.
 2. Wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia.
 3. Przekazanie kompletnej dokumentacji szkolenia (dziennik szkolenia z zaświadczeniami lekarskimi i kartami umiejętności).
 4. Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów szkolenia zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.
 5. Dokumentację szkolenia przechowuje uprawniona jednostka wojewódzka WOPR.
 6. Wprowadzenie uczestników szkolenia specjalistycznego do Centralnej Ewidencji (CE)

 

RATOWNIK SPECJALISTA WYSOKOŚCIOWY:

Szkolenie prowadzone jest w terminach kwiecień-czerwiec i wrzesień-październik. Koszt szkolenia jest uwarunkowany od ilości dni, zakwaterowania i wyżywienia. Szklenie zawiązywane jest gdy zbierze się grupa osób zainteresowanych kursantów około 15-20 osób, którzy spełniają niżej wypisane wymagania.

PROGRAM SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO SPECJALISTĘ RATOWNIK WYSOKOŚCIOWY WOPR

SPIS TREŚCI:

I Wstęp

II Cel szkolenia

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Wykaz środków dydaktycznych

VI Algorytm czynności administracyjnych

I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu prowadzenia działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanych ratowników wodnych. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu szkolenia przygotowującego specjalistę – ratownik wysokościowy WOPR uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa wysokościowego na obszarach wodnych, pływalniach i parkach wodnych, na wodach szybko płynących i powodziowych oraz kierowania działaniami zespołu ratowników wodnych, w tym grupy interwencyjnej.

II CEL SZKOLENIA

1. Celem tego szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania działań w zakresie ratownictwa wodnego osobom zagrożonym i poszkodowanym, znajdującym się poza zasięgiem lub możliwościami użycia tradycyjnego sprzętu i technik stosowanych w ratownictwie wodnym w stopniu potrzebnym do udzielenia pomocy w tych warunkach. Szkolenie obejmuje nauczanie i doskonalenie technik ratowniczych nie objętych programami kursów na poszczególne stopnie ratownicze. Absolwent tego szkolenia po pozytywnym zaliczeniu wg karty umiejętności uzyskuje specjalizację ratownik wysokościowy WOPR i będzie przygotowany do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego w tym obszarze, a w szczególności do:

1) pełnienia funkcji ratownika wysokościowego

2) kierowania zespołem ratowniczym

3) stosowania technik ratownictwa wodnego

4) prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych

5) ratowania ludzi i sprzętu oraz ich ewakuacji i transportu przy pomocy technik linowych

6) zabezpieczenia imprez na wodach oraz w prowadzenia akcji ratowniczych

7) obsługiwania podstawowego specjalistycznego sprzętu ratunkowego

8) działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu oraz technik linowych

2 Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

1) auto ratownictwa i auto asekuracji

2) udzielania pierwszej pomocy wg BLS lub zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. Nr 79, poz. 1410)

3) prowadzenia działań ratowniczych w ramach systemu KSRG, Państwowego Ratownictwa Medycznego i innych systemów bezpieczeństwa Państwa.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Szkolenia jest organizowane przez jednostkę wojewódzką WOPR, posiadającą właściwe warunki do ich przeprowadzenia po uzyskaniu akceptacji członka Zarządu Głównego właściwego ds. edukacji.
 2. Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’) .
 3. Zajęcia praktyczne mogą się odbyć na cieku wodnym i terenie umożliwiającym pełną realizację programu, na których to obszarach Organizator jest zobowiązany zapewnić pełne bezpieczeństwo przebiegu zajęć.
 4. Za stronę formalną i merytoryczną szkolenia, w tym przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem i rozkładem zajęć odpowiada kierownik dydaktyczny szkolenia.
 5. Kadra dydaktyczna szkolenia jest zatwierdzona zgodnie z wytycznymi w sprawie szczegółowych zasad i trybu organizowania szkoleń specjalistycznych (zał. 1/2/2010).
 6. Zajęcia prowadzone są w grupach ćwiczebnych (5 uczestników / 1 instruktor).
 7. Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 8. Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane są przez kadrę prowadzącą zajęcia według karty umiejętności.
 9. Szkolenie specjalistyczne należy realizować zgodnie z Procedurą Organizacyjną Kursów Specjalistycznych WOPR, która określa algorytm rejestracji, realizacji, rozliczania, egzaminowania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), przydzielania punktów specjalizacyjnych oraz zawiera wzory dzienników, kart umiejętności, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia.

IV WYMAGANIA FORMALNE

 1. Uczestnik zajęć ma posiadać:

1) ukończone 18 lat

2) aktualną legitymację WOPR

3) oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w szkoleniu

4) stopień ratownika WOPR

5) specjalizację stażysta ratownictwa wysokościowego.

 1. Ratownicy innych podmiotów przyjmowani są na podstawie umiejętności pływania wynikających z tytułu posiadania specjalnej karty pływackiej i stażysty ratownictwa wysokościowego WOPR

 V WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia teoretyczne zapewnia organizator szkolenia
 2. Wyposażenie własne uczestnika skafander neoprenowy, odpowiednie obuwie, rękawice

VI ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH

Czynności przed rozpoczęciem szkolenia:

 1. Rejestracja szkolenia w biurze jednostki WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wg karty zgłoszeniowej uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem szkolenia uwzględniającego nazwę, adres organizatora szkolenia, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika szkolenia, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę szkolenia, zakres usług objętych tą ceną, zasady kwalifikowania osób na szkolenie, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 3. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, a dla szkoleń pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 4. Zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 5. Na każdym szkoleniu musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem PESEL, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją.

Czynności po zakończeniu szkolenia:

 1. Dokonanie wpisów w legitymacjach ratowników WOPR.
 2. Wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia.
 3. Przekazanie kompletnej dokumentacji szkolenia (dziennik szkolenia z zaświadczeniami lekarskimi i kartami umiejętności).
 4. Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów szkolenia zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.
 5. Dokumentację szkolenia przechowuje uprawniona jednostka wojewódzka WOPR.
 6. Wprowadzenie uczestników szkolenia specjalistycznego do Centralnej Ewidencji (CE)