Stopnie uprawnienia

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR

Na podstawie § 22 ust. 1 i § 21 pkt. 3 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanego dalej „WOPR”, w związku z § 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej, postanawia się, co następuje: § 1 1.

WOPR nadaje ratownikom stopnie:

1) młodszy ratownik WOPR

2) ratownik WOPR

WOPR nadaje ratownikom zawodowym stopnie:

1) ratownik wodny pływalni

2) ratownik wodny śródlądowy

3) ratownik wodny morski

4) starszy ratownik WOPR

  WOPR nadaje instruktorom stopnie:

 1) instruktor WOPR

2) instruktor wykładowca WOPR.

WOPR prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu na stopnie oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

  1. 1. Kursy, o których mowa w ust. 1, przygotowują do egzaminu na stopnie WOPR i do uzyskania specjalistycznych uprawnień z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
  2. 2. WOPR prowadzi egzaminy na stopnie ratowników WOPR i ratowników wodnych i instruktorów WOPR.
  3. 3. Szkolenia specjalistyczne prowadzi się w celu poszerzenia wiedzy oraz kształcenia i doskonalenia umiejętności ratowników i instruktorów WOPR.
  4. 4. Szkolenia specjalistyczne przygotowują do egzaminów potwierdzających uzyskanie specjalizacji.
  5. 5. Warunki uzyskania specjalizacji, o której mowa w ust. 5, określone są w programach szkoleń specjalistycznych.

Młodszy ratownik WOPR może;

1) pełnić dyżury społeczne pod nadzorem ratownika starszego stopniem w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach.

2) udzielać pierwszej pomocy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z póżn. zm.), zwana dalej „ustawą o PRM”.

3) Młodszy ratownik WOPR nie może pracować w charakterze ratownika.

Ratownik WOPR może:

1) Ratownik WOPR jest asystentem ratownika starszego stopniem

2) pracować w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach;

3) udzielać pierwszej pomocy i asystować podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o PRM.

4) Ratownik WOPR nie może pracować samodzielnie.

5) Liczba zatrudnionych ratowników WOPR nie może przekraczać połowy stanu zatrudnionych ratowników, 50% zatrudnionych ratowników musi posiadać wyższe uprawnienia.

Starszy ratownik WOPR może:

1) pracować w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach.

2) pełnić funkcję kierownika zespołów ratowników.

3) udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o PRM.

Instruktor WOPR może:

1) kierować i prowadzić kursy przygotowujące do egzaminu na stopnie młodszego ratownika WOPR, ratownika WOPR, ratownika wodnego oraz prowadzić szkolenia specjalistyczne

2) egzaminować na stopień młodszego ratownika WOPR

3) brać udział w komisjach egzaminacyjnych na stopnie ratowników WOPR, ratowników wodnych i podczas szkoleń specjalistycznych

4) po powołaniu na staż asystencki, prowadzić zajęcia na kursach przygotowujących do egzaminu na stopień starszego ratownika wodnego, młodszego instruktora WOPR i instruktora WOPR.

Instruktor wykładowca WOPR może:

1) kierować i prowadzić kursy przygotowujące do zdania egzaminu na stopnie ratowników WOPR i ratowników wodnych oraz szkolenia specjalistyczne

2) egzaminować na stopień młodszego ratownika WOPR

3) brać udział w komisjach egzaminacyjnych na stopnie ratownika WOPR, starszego ratownika wodnego, ratowników wodnych, młodszego instruktora WOPR i instruktora WOPR oraz podczas szkoleń specjalistycznych WOPR.