Kurs RW – Ratownik Wodny Sierpień 2016

DSC_0410Wszystkich chętnych zapraszamy na kursy  RW, rozpoczynamy nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentacji w biurze WOPR ul. Grottgera 70.

Informacje dostępne również pod nr. tel.: 509971719

Termin: Sierpień 2016

Miejsce: Ośrodek Pławniowice

 

Ratownik WOPR

Kurs na ratownika wopr, WOPR Gliwice

Kurs Ratownika WOPR  przygotowuje do  egzaminów na stopnie WOPR/ILS. Zostanie zorganizowany na przełomie maja i sierpnia w momencie uzbierania minimum 10 chętnych. Uczestnicy kursu zmierzą się z zagadnieniami, takimi jak: zastosowanie technik ratownictwa wodnego, obsługa podstawowego sprzętu ratunkowego, udzielanie pierwszej pomocy medycznej. Program kursu powinien trwać co najmniej 32 jednostki dydaktyczne. Zajęcie muszą odbywać się na pływalni, parku wodnym lub kąpielisku. Podsumowaniem szkolenia będzie egzamin wstępny, w skład którego wejdzie:  przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1′ 50″ wyłącznie na piersiach oraz przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15 m bez łamania powierzchni wody.


Kurs przygotowujące do egzaminów na stopnie WOPR / ILS, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego.

Jest to kurs prowadzony w formie wydłużonej ścieżki edukacyjnej, to kolejny krok by stać się pełno wartościowym ratownikiem, zbliżający kursanta do samodzielnej pracy zarobkowej na basenach, akwenach otwartych (sezonowo)

Koszt kursu wynosi 700 złotych. Kurs jest zawiązywany w momencie uzbierania minimum 10 chętnych kursantów spełniających niżej wymienione wymagania. W ciągu roku kalendarzowego kursy są organizowane dwukrotnie na przełomie maja i sierpnia.

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA STOPIEŃ RATOWNIKA WOPR

 SPIS TREŚCI:

I Wstęp

II Cel kursu

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Egzamin wstępny

VI Wykaz środków dydaktycznych

VII. Algorytm czynności administracyjnych

 I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanej kadry ratowników WOPR. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień ratowika WOPR, zwanego dalej „kursem”, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa wodnego i współpracować w zapewnieniu. bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach wodnych – kąpieliskach, pływalniach i parkach wodnych

II CEL KURSU

 EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 1. Absolwent kursu powinien umieć:

1) stosować techniki ratownictwa wodnego

2) obsługiwać podstawowy sprzęt ratunkowy

3) udzielać pierwszej pomocy.

 1. Absolwent kursu powinien wiedzieć jak

1) prowadzić podstawowe działania profilaktyczne i prewencyjne

2) zapewnić bezpieczeństwo na obszarach i w obiektach wodnych – kąpieliskach, pływalniach i w parkach wodnych

3) kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne.

 1. Absolwent kursu, po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów cząstkowych wymienionych w karcie umiejętności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu, powinien być przygotowany do zdania egzaminu na stopień ratownika WOPR.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem kursu są jednostki organizacyjne WOPR.
 2. Program kursu powinien być zrealizowany w czasie co najmniej 32 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45′).
 3. Szczegółową ilość jednostek dydaktycznych ustala jednostka organizacyjna w zależności od liczby uczestników, dostępnych pomocy dydaktycznych, warunków lokalowych, organizacyjnych i atmosferycznych.
 4. Zajęcia praktyczne i zaliczenia realizowane w trakcie kursu zawarte w karcie umiejętności odbywają się na pływalni lub w parku wodnym lub na kąpielisku.
 5. Kurs może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.
 6. Za stronę formalną i merytoryczną odpowiedzialny jest kierownik kursu – instruktor WOPR lub instruktor wykładowca WOPR.
 7. Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 8. Kursy MR WOPR należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającej elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, rozliczania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia.

  IV.WYMAGANIA FORMALNE

 1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
 2. Uczestnik ma posiadać:

1) ważną legitymację członka WOPR

2) stopień MR WOPR i kartę identyfikacyjną

3) specjalna kartę pływacką

4) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).

Uczestnik ma posiadać potwierdzenie odbycia w sumie 120 godzin kształcenia zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia młodszego ratownika WOPR obejmującego co najmniej jeden patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym

 V EGZAMIN WSTĘPNY

1) Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1′ 50″ wyłącznie na piersiach. 2) Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.

 VI WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia praktyczne zapewnia organizator kursu.
 2. Wyposażenie własne uczestnika – maseczki do nauki wentylacji, sprzęt ABC ( maska, fajka, płetwy )

 VII ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH 

Czynności przed rozpoczęciem kursu

 1. Rejestracja kursu w biurze jednostki WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem kursu wg karty zgłoszeniowej, uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć
 2. Pobranie z jednostki WOPR opieczętowanego i zarejestrowanego dziennika zajęć, kart ewidencyjnych.
 3. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem kursu uwzględniającego nazwę, adres organizatora kursu, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika kursu, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę kursu, zakres usług objętych tą ceną, zasady kwalifikowania osób na kurs, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 4. Zebranie od uczestników wypełnionych kart ewidencyjnych ze zdjęciami.
 5. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasad bezpieczeństwa, a dla kursów pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 6. Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Zapewnienie uczestnikom kursu warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 8. Dopuszczenie do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub składających podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 9. Na każdym kursie musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem legitymacji WOPR, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją.
 10. Pobranie wypisanych i opieczętowanych legitymacji z biura jednostki WOPR.B.

Czynności po zakończeniu kursu:

1) Przekazanie kompletnej dokumentacji kursu (dziennik kursu z zaświadczeniami lekarskimi, karty ewidencyjne ze zdjęciami).

2) Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów kursu zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.

3) Dokumentację kursu przechowuje jednostka WOPR.