Ratownik Wodny

Kurs Ratownika Wodnego jest organizowany w formie skróconej bez możliwości uzyskania stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR. Celem szkolenia, trwającego łącznie 63 godziny,  jest przygotowanie do podjęcia działań związanych z ratownictwem wodnym.  Zajęcia są dedykowane dla osób, zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych. Zakres tematyczny kursu obejmuje: pływanie i techniki ratownictwa wodnego. Uczestnik szkolenia pozna również podstawy prawne organizacji kursu ratownictwa wodnego.


Szkolenia zgodnie z programem z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747)

Jest to szkolenie w formie skróconej ścieżki edukacyjnej bez stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR.

Koszt takiej formy szkolenia wynosi 1500 złotych. Kurs jest zawiązywany w momencie uzbierania minimum 10 chętnych kursantów spełniających niżej wymienione wymagania.

W ciągu roku kalendarzowego kursy są organizowane dwukrotnie na przełomie maja i sierpnia.

PROGRAM SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH 

SPIS TREŚCI 

I Założenia organizacyjno-programowe:

  1. Cel szkolenia
  2. Cele szczegółowe szkolenia
  3. Czas trwania szkolenia
  4. Warunki realizacji szkolenia

II Wymagania formalne

III Zakres tematyczny:

  1. Wskazówki metodyczne
  2. Kadra kursu, egzamin końcowy, skład komisji egzaminacyjnej

I  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

  1. Cel szkolenia 

Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych. Praca wychowawczo-szkoleniowa z młodzieżą.

  1. Cele szczegółowe szkolenia 

1) Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;

2) Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

3) Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

  1. Czas trwania szkolenia 

1) Szkolenie powinno trwać co najmniej 63 godziny, w tym co najmniej 20 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 43 godziny zajęć praktycznych;

2) Szkolenie może być zorganizowane w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.

  1. Warunki realizacji szkolenia 

1) Organizatorem szkolenia jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;

2) Organizator zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w szkoleniu, w szczególności

3) Za stronę formalną szkolenia odpowiada Prezes WOPR lub osoba przez niego upoważniona;

4) Za stronę merytoryczną szkolenia odpowiada kierownik szkolenia – ratownik wodny z przygotowaniem pedagogicznym lub instruktor z przygotowaniem pedagogicznym. Kierownik prowadzi nadzór nad prowadzącymi zajęcia;

5) Organizator dostarcza pomoce dydaktyczne:

a) Prezentacje wykładów w formie multimedialnej,

b) Materiały przygotowujące do zdania testu wiedzy;

6) Organizator wymaga od uczestnika wyposażenia własnego:

a) sprzęt ABC (maska, płetwy, fajka),

b) strój stosowny do zajęć;

7) Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne powinny współpracować w celu kształtowania umiejętności objętych programem szkolenia;

8) Organizator opracowuje regulamin organizacyjny szkolenia oraz zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia;

9) Organizator zapewnia organizację procesu dydaktycznego (zajęcia praktyczne powinny odbywać się w grupach liczących nie więcej niż 15 osób).

10) Realizacja programu szkolenia:

a) uwzględnia aktualną wiedzę i umiejętności,

b) jest dokonywana w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne,

c) odbywa się na podstawie zakresu tematycznego;

11) Organizator posiada:

a) imienną listę osób prowadzących zajęcia,

b) imienną listę uczestników szkolenia,

c) dokumentację zaliczania poszczególnych tematów przez uczestników szkolenia oraz dokumentację egzaminacyjną;

12) Szkolenie należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającym elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, zaświadczeń, regulaminów i standardów wyposażenia.

II Wymagania formalne: 

1) Uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać:

a) legitymację członka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z opłaconymi składkami na dany rok kalendarzowy,

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia (osoba niepełnoletnia składa oświadczenie przez opiekun prawnego),

c) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

2) Przystępujący do szkolenia wpisany jest na listę uczestników szkolenia po podpisaniu regulaminu szkolenia (w imieniu osoby niepełnoletniej podpis składa opiekun prawny).

III ZAKRES TEMATYCZNY

Moduł pierwszy (18 godzin)

Pływanie i techniki ratownictwa wodnego

Kształcenie umiejętności

1) pływanie stosowane w ratownictwie wodnym 7h

2) samo ratownictwo 1h

3) wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody 1h

4) pływania pod wodą i nurkowania 3h

5) holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami 5h

6) ewakuacji z wody i na lądzie 0,5h

7) opanowanie osoby pasywnej i ułożenie jej w pozycji do holowania 0,5h

Moduł drugi (18 godzin)

Pływanie i techniki ratownictwa wodnego.

Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności 

1) pływania stosowanego w ratownictwie wodnym 1h wykład, 2h praktyka

2) samo ratownictwo 0,5h wykład, 0,5h praktyka

3) wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody

0,5h wykład, 0,5h praktyka

4) pływania pod wodą i nurkowania 0,5h wykład, 2h praktyka

5) holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami 0,5h wykład, 2h praktyka

6) ewakuacji z wody i na lądzie 1h wykład, 0,5 praktyka

7) opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania 1h wykład, 0,5h praktyka

8) postępowania z osobą tonącą aktywną 1h wykład, 1h praktyka

Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym

 Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności

1) Podstawowych prac bosmańskich 1h wykład, 1h praktyka

2) Prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego

1h praktyka

3) Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętność posługiwania się wybranym sprzętem w działaniach ratowniczych

Moduł trzeci (27 godzin )

Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne

Zdobywanie wiedzy 

1) podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP 1h wykład

2) organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie RP 2h wykład

3) prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks cywilny, kodeks pracy) 1h wykład

Organizacja pracy ratowników

Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności 

1) Obowiązków i uprawnień ratowników wodnych 1h wykład

2) Specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych 2h wykład

3) Specyfiki działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste) 2h wykład

4) Hydrologii i meteorologii 1h wykład

5) Dokumentacji działań ratowniczych 1h wykład, 1h praktyka

Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętność praktycznego stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych.

Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym

Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności:

1) Sprzętu ratowniczego i pływającego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania 1h wykład

2) Podstawowych prac bosmańskich 1h praktyka

3) Prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego

1h wykład, 12h praktyka

Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętność posługiwania się tym sprzętem w działaniach ratowniczych

1. WSKAZÓWKI METODYCZNE 

Uczestnik szkolenia powinien umieć poprawnie wykonać każdą czynność, która była przedmiotem szkolenia.

2. KADRA SZKOLENIA, EGZAMIN KOŃCOWY SZKOLENIA, SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

Kadrę szkolenia, skład komisji egzaminacyjnej – powołuje się, egzamin końcowy szkolenia – przeprowadza się, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747)