Ratownik powodziowy

Oferujemy kursy umożliwiające podjęcie obowiązków jako Ratownik Stażysta i Ratownik Specjalista. Szkolenia odbędą się na przełomie maja i czerwca oraz września i października. Celem zajęć jest przygotowanie kursanta do działań ratownictwa wodnego. W ramach szkoleń uczestnicy będą mieli okazję poznać i doskonalić techniki ratownicze. Ukończenie kursów pozwala na uzyskanie specjalizacji stażysta lub ratownik na wodach szybko płynących i powodziowych. W pierwszym przypadku, po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie mógł asystować przy czynnościach z zakresu ratownictwa wodnego. W drugim –  będzie uprawniony do samodzielnego udzielania  pomocy tonącym.


Szkolenie na wodach szybko płynących odbywa się na sztucznym torze kajakarskim w miejscowości Wietrznice. Najlepszym okresem do przeprowadzenia takiego szkolenia jest przełom maja – czerwca oraz przełom września – października. Kurs zostaje zawiązany w momencie uzbierania minimum 20 chętnych kursantów spełniających wymagania niżej wypisane.

RATOWNICTWO NA WODACH SZYBKO PŁYNĄCYCH I POWODZIOWYCH:

RATOWNIK STAŻYSTA:

PROGRAM SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO:

SPIS TREŚCI

I Wstęp

II Cel szkolenia

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Wykaz środków dydaktycznych

VI Algorytm czynności administracyjnych

I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu prowadzenia działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanych ratowników wodnych. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu szkolenia przygotowującego specjalistę – stażysta ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania podstawowych czynności z zakresu ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych oraz asystować w zapewnieniu bezpieczeństwa na tych obszarach.

II CEL SZKOLENIA

 1. Celem tego szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania działań w zakresie ratownictwa wodnego na wodach szybko płynących i powodziowych w stopniu potrzebnym do asystowania przy udzieleniu pomocy na tych obszarach wodnych. Szkolenie obejmuje nauczanie i doskonalenie technik ratowniczych nie objętych programami kursów na poszczególne stopnie ratownicze. Absolwent tego szkolenia uzyskuje specjalizację stażysta ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych i będzie przygotowany do asystowania przy wykonywaniu zadań z zakresu ratownictwa wodnego na tych wodach, a w szczególności do:

1) pełnienia funkcji stażysty ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych (WSiP)

2) prowadzenia podstawowych działań profilaktycznych i prewencyjnych

3) stosowania technik ratownictwa wodnego

4) obsługiwania podstawowego specjalistycznego sprzętu ratunkowego na WSiP

5) asystowania przy zabezpieczeniu imprez na WSiP oraz w prowadzonych akcjach ratowniczych

6) asystowania ratownikowi WSiP podczas czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie działań na tych akwenach wodnych

7) bezpiecznego przebywania na WSiP oraz udzielania pomocy w sytuacjach przypadkowych.

 1. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie

1) auto ratownictwa i auto asekuracji

2) udzielania pierwszej pomocy wg BLS lub zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. Nr 79, poz. 1410)

3) prowadzenia działań ratowniczych w ramach systemu KSRG, Państwowego Ratownictwa Medycznego i innych systemów bezpieczeństwa Państwa.

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Szkolenie jest organizowane przez jednostkę wojewódzką WOPR, posiadającą właściwe warunki do ich przeprowadzenia po uzyskaniu akceptacji członka Zarządu Głównego właściwego ds. edukacji.
 2. Szkolenie obejmuje 22 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna wynosi 45’).
 3. Zajęcia praktyczne odbywają się na sztucznym torze wodnym o przepływie minimalnym 1 m/s, na którym Organizator jest zobowiązany zapewnić pełne bezpieczeństwo przebiegu zajęć.
 4. Za stronę formalną i merytoryczną szkolenia, w tym przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem i rozkładem zajęć odpowiada kierownik dydaktyczny szkolenia.
 5. Kadra dydaktyczna szkolenia jest zatwierdzona zgodnie z wytycznymi w sprawie szczegółowych zasad i trybu organizowania szkoleń specjalistycznych (zał.1/2/2010).
 6. Zajęcia prowadzone są w grupach ćwiczebnych (10 uczestników/1 instruktor), do których przydzielony jest instruktor – opiekun.
 7. Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 8. Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane są przez kadrę prowadzącą zajęcia według karty umiejętności.
 9. Szkolenie specjalistyczne należy realizować zgodnie z Procedurą Organizacyjną Kursów Specjalistycznych WOPR, która określa algorytm rejestracji, realizacji, rozliczania, egzaminowania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), przydzielania punktów specjalizacyjnych oraz zawiera wzory dzienników, kart umiejętności, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia.

IV WYMAGANIA FORMALNE

1) Uczestnik zajęć ma posiadać ukończone 18 lat i pisemną zgodę opiekunów prawnych, w przypadku niepełnoletnich, do uczestniczenia w szkoleniu

2) Uczestnik musi posiadać aktualną legitymację WOPR

3) Uczestnik musi dostarczyć oświadczenie woli o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w szkoleniu (w przypadku nieletnich oświadczenie opiekunów prawnych)

4) Uczestnik uzyskuje stopień młodszego ratownika WOPR.

Ratownicy innych podmiotów przyjmowani są na podstawie umiejętności pływania wynikających z tytułu posiadania specjalnej karty pływackiej

UWAGA

Dodatkowe warunki bezpieczeństwa

 1. Całość zajęć zabezpieczona przez grupę interwencyjną.
 2. Tor zabezpieczony na końcu siatkami ratowniczymi i wyposażony w oświetlenie.
 3. Zadania realizowane powinny być przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, założeń taktycznych oraz procedur obowiązujących w KSRG.

 V WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia teoretyczne zapewnia organizator kursu
 2. Wyposażenie własne uczestnika pianka neoprenowa, suchy skafander

 VI ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH 

Czynności przed rozpoczęciem szkolenia:

 1. Rejestracja szkolenia w biurze jednostki  WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wg karty zgłoszeniowej uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem szkolenia uwzględniającego nazwę, adres organizatora szkolenia, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika szkolenia, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę szkolenia, zakres usług objętych 4 tą ceną, zasady kwalifikowania osób na szkolenie, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 3. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, a dla szkoleń pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 4. Zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 5. Na każdym szkoleniu musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem PESEL, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją. B.

Czynności po zakończeniu szkolenia:

 1. Dokonanie wpisów w legitymacjach ratowników WOPR.
 2. Wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia.
 3. Przekazanie kompletnej dokumentacji szkolenia (dziennik szkolenia z zaświadczeniami lekarskimi i kartami umiejętności).
 4. Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów szkolenia zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.
 5. Dokumentację szkolenia przechowuje uprawniona jednostka wojewódzka WOPR.
 6. Wprowadzenie uczestników szkolenia specjalistycznego do Centralnej Ewidencji (CE).

RATOWNIK SPECJALISTA

Szkolenie na wodach szybko płynących odbywa się na sztucznym torze kajakarskim w miejscowości Wietrznice. Najlepszym okresem do przeprowadzenia takiego szkolenia jest przełom maja-czerwca oraz przełom września – października. Kurs zostaje zawiązany w momencie uzbierania minimum 20 chętnych kursantów spełniających wymagania niżej wypisane.

PROGRAM SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO SPECJALISTĘ RATOWNIK NA WODACH SZYBKO PŁYNĄCYCH I POWODZIOWYCH

 SPIS TREŚCI:

I Wstęp

II Cel szkolenia

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Wykaz środków dydaktycznych

VI Algorytm czynności administracyjnych

I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu prowadzenia działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanych ratowników wodnych. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu szkolenia przygotowującego specjalistę – Ratownik ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych i współpracować w zapewnieniu bezpieczeństwa na tych obszarach wodnych oraz kierowania działaniami zespołu ratowników wodnych, w tym grupy interwencyjnej.

 II CEL SZKOLENIA

 1. Celem tego szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania działań w zakresie ratownictwa wodnego na wodach szybko płynących i powodziowych przy udzieleniu pomocy na tych obszarach wodnych. Szkolenie obejmuje nauczanie i doskonalenie technik ratowniczych nie objętych programami kursów na poszczególne stopnie ratownicze. Absolwent tego szkolenia po pozytywnym zaliczeniu wg karty umiejętności uzyskuje specjalizację ratownik na wodach szybko płynących i powodziowych i będzie przygotowany do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego na tych wodach, a w szczególności do:

1) pełnienia funkcji ratownika na wodach szybko płynących i powodziowych (WSiP)

2) kierowania zespołem ratowniczym na WSiP

3) prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych na WSiP

4) stosowania technik ratownictwa wodnego na WSiP

5) zabezpieczenia imprez na WSiP

6) prowadzenia akcji ratunkowych na WSiP

7) obsługiwania specjalistycznego sprzętu ratunkowego na WSiP. 2. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

1) auto ratownictwa i auto asekuracji

2) udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. Nr 79, poz. 1410)

3) prowadzenia działań ratowniczych w ramach systemu KSRG, Państwowego Ratownictwa Medycznego i innych systemów bezpieczeństwa Państwa

4) zasad współpracy z podmiotami używającymi jednostki pływające.

 III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Szkolenie jest organizowane przez jednostkę wojewódzką WOPR, posiadającą właściwe warunki do ich przeprowadzenia po uzyskaniu akceptacji członka Zarządu Głównego właściwego ds. edukacji. 2. Szkolenie obejmuje 28 godzin dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’).
 2. Zajęcia praktyczne mogą się odbyć na sztucznym torze wodnym o przepływie minimalnym 3m/s oraz obowiązkowo na cieku naturalnym o przepływie minimalnym 2m/s z budowlą typu most lub kładka, na których to obszarach Organizator jest zobowiązany zapewnić pełne bezpieczeństwo przebiegu zajęć.
 3. Za stronę formalną i merytoryczną szkolenia, w tym przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem i rozkładem zajęć odpowiada kierownik dydaktyczny szkolenia.
 4. Kadra dydaktyczna szkolenia jest zatwierdzona zgodnie z wytycznymi w sprawie szczegółowych zasad i trybu organizowania szkoleń specjalistycznych (zał.1/2/2010).
 5. Zajęcia prowadzone są w grupach ćwiczebnych (10 uczestników/1 instruktor), do których przydzielony jest instruktor – opiekun.
 6. Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 7. Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane są przez kadrę prowadzącą zajęcia według karty umiejętności.
 8. Szkolenie specjalistyczne należy realizować zgodnie z Procedurą Organizacyjną Kursów Specjalistycznych WOPR, która określa algorytm rejestracji, realizacji, rozliczania, egzaminowania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), przydzielania punktów specjalizacyjnych oraz zawiera wzory dzienników, kart umiejętności, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia.

IV WYMAGANIA FORMALNE:

 1. Uczestnik zajęć ma posiadać:

1) ukończone 18 lat

2) aktualną legitymację WOPR

3) oświadczenie woli o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w szkoleniu (w przypadku nieletnich oświadczenie opiekunów prawnych)

4) stopień ratownika wodnego (RWS lub RWM)

5) specjalizację stażysta WSiP.

 1. Ratownicy innych podmiotów przyjmowani są na podstawie umiejętności pływania wynikających z tytułu posiadania specjalnej karty pływackiej oraz specjalizacji stażysta WSiP

UWAGA 

Dodatkowe warunki bezpieczeństwa

 1. Całość zajęć zabezpieczana przez grupę interwencyjną.
 2. Tor zabezpieczony na końcu siatkami ratowniczymi i wyposażony w oświetlenie.
 3. Każdy uczestnik musi posiadać na kasku światło chemiczne koloru czerwonego.
 4. Do każdej grupy przydzielony jest instruktor bezpieczeństwa, który ma łączność z koordynatorem na oddzielnym kanale radiowym niedostępnym dla uczestników.
 5. Zadania realizowane powinny być przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, założeń taktycznych oraz procedur obowiązujących w KSRG.

V WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia teoretyczne zapewnia organ prowadzący szkolenie
 2. Wyposażenie własne uczestnika pianka neoprenowa, suchy skafander

VI ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH A

Czynności przed rozpoczęciem szkolenia

 1. Rejestracja szkolenia w biurze jednostki WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wg karty zgłoszeniowej uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem szkolenia uwzględniającego nazwę, adres organizatora szkolenia, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika szkolenia, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę szkolenia, zakres usług objętych 4 tą ceną, zasady kwalifikowania osób na szkolenie, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 3. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, a dla szkoleń pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 4. Zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 5. Na każdym szkoleniu musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem PESEL, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją. B.

Czynności po zakończeniu szkolenia

 1. Dokonanie wpisów w legitymacjach ratowników WOPR.
 2. Wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia.
 3. Przekazanie kompletnej dokumentacji szkolenia (dziennik szkolenia z zaświadczeniami lekarskimi i kartami umiejętności).
 4. Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów szkolenia zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.
 5. Dokumentację szkolenia przechowuje uprawniona jednostka wojewódzka WOPR.
 6. Wprowadzenie uczestników szkolenia specjalistycznego do Centralnej Ewidencji (CE).