Ratownik wysokościowy

Kurs Ratownika Wysokościowego odbędzie się na przełomie kwietnia i czerwca oraz września i października po uzbieraniu minimum 15 uczestników. Kursy dają uprawnienia do pełnienia funkcji Stażysty Ratownictwa Wysokościowego WOPR oraz Ratownika Wysokościowego WOPR. Celem szkoleń jest przygotowanie do wykonywania działań ratownictwa wodnego osobom zagrożonym i poszkodowanym, które znajdują się poza zasięgiem lub możliwościami użycia tradycyjnego sprzętu i technik stosowanych w ratownictwie wodnym. Szkolenie obejmuje 22 jednostki dydaktyczne. W ramach kursu uczestnicy będą mieli okazję poznać i doskonalić techniki ratownicze.


Szkolenie prowadzone jest w terminach kwiecień-czerwiec i wrzesień-październik. Koszt szkolenia jest uwarunkowany od ilości dni, zakwaterowania i wyżywienia. Szkolenie zawiązywane jest gdy zbierze się grupa osób zainteresowanych kursantów około 15-20 osób, którzy spełniają niżej wypisane wymagania.

PROGRAM SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO WOPR

STAŻYSTA RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO:

SPIS TREŚCI

I Wstęp

II Cel szkolenia

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Wykaz środków dydaktycznych

VI Algorytm czynności administracyjnych

I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu prowadzenia działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanych ratowników wodnych. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu szkolenia przygotowującego specjalistę – stażysta ratownictwa wysokościowego WOPR uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa wysokościowego na obszarach wodnych, pływalniach, parkach wodnych, na wodach szybko płynących i powodziowych oraz asystować w zapewnieniu bezpieczeństwa na tych obszarach.

II CEL SZKOLENIA

Celem tego szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania działań w zakresie ratownictwa wodnego osobom zagrożonym i poszkodowanym, znajdującym się poza zasięgiem lub możliwościami użycia tradycyjnego sprzętu i technik stosowanych w ratownictwie wodnym w stopniu potrzebnym do udzielenia pomocy w tych warunkach. Szkolenie obejmuje nauczanie i doskonalenie technik ratowniczych nie objętych programami kursów na poszczególne stopnie ratownicze. Absolwent tego szkolenia uzyskuje specjalizację stażysta ratownictwa wysokościowego WOPR i będzie przygotowany wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego w tych obszarach, a w szczególności do:

1) pełnienia funkcji stażysty ratownictwa wysokościowego WOPR;

2) prowadzenia podstawowych działań profilaktycznych i prewencyjnych

3) stosowania technik ratownictwa wodnego

4) obsługiwania podstawowego specjalistycznego sprzętu ratunkowego w tym zakresie

5) asystowania przy zabezpieczeniu imprez wysokościowych oraz w prowadzonych akcjach ratowniczych

6) asystowania ratownikowi wysokościowemu podczas czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie działań na tych akwenach

7) ratowania ludzi i sprzętu oraz ich ewakuacji i transportu przy pomocy technik linowych

2 Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie

1) auto ratownictwa i auto asekuracji

2) udzielania pierwszej pomocy wg BLS lub zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. Nr 79, poz. 1410)

3) prowadzenia działań ratowniczych w ramach systemu KSRG, Państwowego Ratownictwa Medycznego i innych systemów bezpieczeństwa Państwa.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Szkolenie jest organizowane przez jednostkę wojewódzką WOPR, posiadającą właściwe warunki do ich przeprowadzenia po uzyskaniu akceptacji członka Zarządu Głównego właściwego ds. edukacji. 2. Szkolenie obejmuje 22 godziny dydaktyczne (jednostka dydaktyczna wynosi 45’).
 2. Zajęcia praktyczne mogą się odbyć na cieku wodnym i terenie umożliwiającym pełną realizację programu, na których to obszarach Organizator jest zobowiązany zapewnić pełne bezpieczeństwo przebiegu zajęć.
 3. Za stronę formalną i merytoryczną szkolenia, w tym przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem i rozkładem zajęć odpowiada kierownik dydaktyczny szkolenia.
 4. Kadra dydaktyczna szkolenia jest zatwierdzona zgodnie z wytycznymi w sprawie szczegółowych zasad i trybu organizowania szkoleń specjalistycznych (zał. 1/2/2010).
 5. Zajęcia prowadzone są w grupach ćwiczebnych (5 uczestników / 1 instruktor).
 6. Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 7. Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane są przez kadrę prowadzącą zajęcia według karty umiejętności.
 8. Szkolenie specjalistyczne należy realizować zgodnie z Procedurą Organizacyjną Kursów Specjalistycznych WOPR, która określa algorytm rejestracji, realizacji, rozliczania, egzaminowania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), przydzielania punktów specjalizacyjnych oraz zawiera wzory dzienników, kart umiejętności, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia

IV WYMAGANIA FORMALNE

Uczestnik zajęć ma posiadać:

1) ukończone 18 lat

2) aktualną legitymację WOPR

3) oświadczenie woli o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w szkoleniu

4) stopień ratownika WOPR

V WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia teoretyczne zapewnia organizator szkolenia
 2. Wyposażenie własne uczestnika skafander neoprenowy, odpowiednie obuwie, rękawice

VI ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH

Czynności przed rozpoczęciem szkolenia:

 1. Rejestracja szkolenia w biurze jednostki WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wg karty zgłoszeniowej uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem szkolenia uwzględniającego nazwę, adres organizatora szkolenia, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika szkolenia, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę szkolenia, zakres usług objętych tą ceną, zasady kwalifikowania osób na szkolenie, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 3. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, a dla szkoleń pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 4. Zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 5. Na każdym szkoleniu musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem PESEL, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją. B

Czynności po zakończeniu szkolenia:

 1. Dokonanie wpisów w legitymacjach ratowników WOPR.
 2. Wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia.
 3. Przekazanie kompletnej dokumentacji szkolenia (dziennik szkolenia z zaświadczeniami lekarskimi i kartami umiejętności).
 4. Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów szkolenia zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.
 5. Dokumentację szkolenia przechowuje uprawniona jednostka wojewódzka WOPR.
 6. Wprowadzenie uczestników szkolenia specjalistycznego do Centralnej Ewidencji (CE)

 

RATOWNIK SPECJALISTA WYSOKOŚCIOWY:

Szkolenie prowadzone jest w terminach kwiecień-czerwiec i wrzesień-październik. Koszt szkolenia jest uwarunkowany od ilości dni, zakwaterowania i wyżywienia. Szklenie zawiązywane jest gdy zbierze się grupa osób zainteresowanych kursantów około 15-20 osób, którzy spełniają niżej wypisane wymagania.

PROGRAM SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO SPECJALISTĘ RATOWNIK WYSOKOŚCIOWY WOPR

SPIS TREŚCI:

I Wstęp

II Cel szkolenia

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Wykaz środków dydaktycznych

VI Algorytm czynności administracyjnych

I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu prowadzenia działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanych ratowników wodnych. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu szkolenia przygotowującego specjalistę – ratownik wysokościowy WOPR uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa wysokościowego na obszarach wodnych, pływalniach i parkach wodnych, na wodach szybko płynących i powodziowych oraz kierowania działaniami zespołu ratowników wodnych, w tym grupy interwencyjnej.

II CEL SZKOLENIA

1. Celem tego szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania działań w zakresie ratownictwa wodnego osobom zagrożonym i poszkodowanym, znajdującym się poza zasięgiem lub możliwościami użycia tradycyjnego sprzętu i technik stosowanych w ratownictwie wodnym w stopniu potrzebnym do udzielenia pomocy w tych warunkach. Szkolenie obejmuje nauczanie i doskonalenie technik ratowniczych nie objętych programami kursów na poszczególne stopnie ratownicze. Absolwent tego szkolenia po pozytywnym zaliczeniu wg karty umiejętności uzyskuje specjalizację ratownik wysokościowy WOPR i będzie przygotowany do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego w tym obszarze, a w szczególności do:

1) pełnienia funkcji ratownika wysokościowego

2) kierowania zespołem ratowniczym

3) stosowania technik ratownictwa wodnego

4) prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych

5) ratowania ludzi i sprzętu oraz ich ewakuacji i transportu przy pomocy technik linowych

6) zabezpieczenia imprez na wodach oraz w prowadzenia akcji ratowniczych

7) obsługiwania podstawowego specjalistycznego sprzętu ratunkowego

8) działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu oraz technik linowych

2 Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

1) auto ratownictwa i auto asekuracji

2) udzielania pierwszej pomocy wg BLS lub zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. Nr 79, poz. 1410)

3) prowadzenia działań ratowniczych w ramach systemu KSRG, Państwowego Ratownictwa Medycznego i innych systemów bezpieczeństwa Państwa.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Szkolenia jest organizowane przez jednostkę wojewódzką WOPR, posiadającą właściwe warunki do ich przeprowadzenia po uzyskaniu akceptacji członka Zarządu Głównego właściwego ds. edukacji.
 2. Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’) .
 3. Zajęcia praktyczne mogą się odbyć na cieku wodnym i terenie umożliwiającym pełną realizację programu, na których to obszarach Organizator jest zobowiązany zapewnić pełne bezpieczeństwo przebiegu zajęć.
 4. Za stronę formalną i merytoryczną szkolenia, w tym przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem i rozkładem zajęć odpowiada kierownik dydaktyczny szkolenia.
 5. Kadra dydaktyczna szkolenia jest zatwierdzona zgodnie z wytycznymi w sprawie szczegółowych zasad i trybu organizowania szkoleń specjalistycznych (zał. 1/2/2010).
 6. Zajęcia prowadzone są w grupach ćwiczebnych (5 uczestników / 1 instruktor).
 7. Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 8. Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane są przez kadrę prowadzącą zajęcia według karty umiejętności.
 9. Szkolenie specjalistyczne należy realizować zgodnie z Procedurą Organizacyjną Kursów Specjalistycznych WOPR, która określa algorytm rejestracji, realizacji, rozliczania, egzaminowania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), przydzielania punktów specjalizacyjnych oraz zawiera wzory dzienników, kart umiejętności, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia.

IV WYMAGANIA FORMALNE

 1. Uczestnik zajęć ma posiadać:

1) ukończone 18 lat

2) aktualną legitymację WOPR

3) oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w szkoleniu

4) stopień ratownika WOPR

5) specjalizację stażysta ratownictwa wysokościowego.

 1. Ratownicy innych podmiotów przyjmowani są na podstawie umiejętności pływania wynikających z tytułu posiadania specjalnej karty pływackiej i stażysty ratownictwa wysokościowego WOPR

 V WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia teoretyczne zapewnia organizator szkolenia
 2. Wyposażenie własne uczestnika skafander neoprenowy, odpowiednie obuwie, rękawice

VI ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH

Czynności przed rozpoczęciem szkolenia:

 1. Rejestracja szkolenia w biurze jednostki WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wg karty zgłoszeniowej uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem szkolenia uwzględniającego nazwę, adres organizatora szkolenia, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika szkolenia, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę szkolenia, zakres usług objętych tą ceną, zasady kwalifikowania osób na szkolenie, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 3. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, a dla szkoleń pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 4. Zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 5. Na każdym szkoleniu musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem PESEL, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją.

Czynności po zakończeniu szkolenia:

 1. Dokonanie wpisów w legitymacjach ratowników WOPR.
 2. Wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia.
 3. Przekazanie kompletnej dokumentacji szkolenia (dziennik szkolenia z zaświadczeniami lekarskimi i kartami umiejętności).
 4. Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów szkolenia zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.
 5. Dokumentację szkolenia przechowuje uprawniona jednostka wojewódzka WOPR.
 6. Wprowadzenie uczestników szkolenia specjalistycznego do Centralnej Ewidencji (CE)

Młodszy ratownik WOPR

kurs młodszy ratownik wopr, WOPR Gliwice

Kurs Ratownika WOPR umożliwia asystowanie przy działaniach związanych z ratownictwem wodnym. Szkolenia są prowadzone przez cały rok po uzbieraniu min. 12 chętnych. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli pełnić funkcje stażysty podczas akcji ratowniczych. Nabiorą także większej ogłady i praktyki ratowniczej. Na zajęciach kursanci poznają techniki ratownictwa wodnego, nauczą się jak obsługiwać podstawowy sprzęt ratunkowy i w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Kurs powinien trwać minimum 24 jednostki dydaktyczne. Szkolenia praktyczne będą odbywać się: na pływalni, w parku wodnym lub na kąpielisku.


By stać się ratownikiem kompletnym, należy ukończyć kurs w stopniu Ratownika Wodnego WOPR. Można do niego przystąpić po ukończeniu 18 lat. Trzeba mieć też opłacone składki i ważne badania lekarskie.

Kursy WOPR / ILS

Kursy przygotowujące do egzaminów na stopnie WOPR / ILS zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego.

MŁODSZY RATOWNIK WOPR:

Jest to kurs prowadzony w formie wydłużonej ścieżki edukacyjnej, to pierwszy krok do odpowiedzialności i samodzielności młodego człowieka, przyszłego ratownika. Dzięki takiej formie szkolenia przyszły ratownik jest w stanie nabrać większej ogłady i praktyki ratowniczej. Jest to proces bardziej korzystny zarówno z przesłanek edukacyjnych jak i finansowych.

Koszt kursu wynosi 600 złotych. Kurs zawiązywany jest w momencie gdy zbierze się minimum 12 chętnych kursantów spełniających niżej wymienione wymagania. Kursy prowadzone są przez okres całego roku kalendarzowego.

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

SPIS TREŚCI:

I Wstęp

II Cel kursu

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Kwalifikacje wstępne

VI Wykaz środków dydaktycznych

VII. Algorytm czynności administracyjnych

 I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanej kadry ratowników wodnych. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR, zwanego dalej „kursem”, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania podstawowych czynności z zakresu ratownictwa wodnego i asystować w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach wodnych -kąpieliskach, pływalniach i parkach wodnych.

 II CEL KURSU

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 1. Absolwent kursu powinien umieć:

1) stosować techniki ratownictwa wodnego

2) obsługiwać podstawowy sprzęt ratunkowy

3) udzielać pierwszej pomocy.

 1. Absolwent kursu powinien wiedzieć jak:

1) prowadzić podstawowe działania profilaktyczne i prewencyjne

2) asystować w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach wodnych – kąpieliskach, pływalniach i parkach wodnych

3) kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne.

 1. Absolwent kursu, po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów cząstkowych wymienionych w karcie umiejętności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu, powinien być przygotowany do zdania egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem kursu są jednostki organizacyjne WOPR.
 2. Program kursu powinien być zrealizowany w czasie co najmniej 24 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45′)
 3. Szczegółową ilość jednostek dydaktycznych ustala jednostka organizacyjna na wniosek instruktora WOPR w zależności od liczby uczestników, dostępnych pomocy dydaktycznych, warunków lokalowych, organizacyjnych i atmosferycznych.
 4. Zajęcia praktyczne i zaliczenia realizowane w trakcie kursu zawarte w karcie umiejętności odbywają się na pływalni lub w parku wodnym lub na kąpielisku.
 5. Kurs może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.
 6. Za stronę formalną i merytoryczną odpowiedzialny jest kierownik kursu – instruktor WOPR lub instruktor wykładowca WOPR.
 7. Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 8. Kursy MR WOPR należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającym elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, rozliczania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia. 9. Po egzaminie na stopień młodszego ratownika WOPR należy przeprowadzić uroczyste złożenie ślubowania z podkreśleniem i zastosowaniem elementów symboliki organizacyjnej.

 IV WYMAGANIA FORMALNE

 1. Uczestnik ma mieć ukończony 14 rok życia.
 2. Uczestnik ma posiadać:

1) ważną legitymację członka WOPR

2) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny)

3) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny).

 1. Uczestnik ma mieć ukończone pływackie szkolenie podstawowe.

 V KWALIFIKACJE WSTĘPNE

 1. Przepłynięcie dystansu 50m stylem dowolnym w czasie około 50s

    2. Przepłynięcie na plecach dystansu 25m z deską same nogi do żabki, liczy się technika

 1. Przepłynięcie pod wodą bez załamywania lustra wody dystansu około 15m

  VI. WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia praktyczne zapewnia organizator kursu.
 2. Wyposażenie własne uczestnika – maseczki do nauki wentylacji

 VII. ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH 

Czynności przed rozpoczęciem kursu

 1. Rejestracja kursu w biurze jednostki WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem kursu wg karty zgłoszeniowej, uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć
 2. Pobranie z jednostki WOPR opieczętowanego i zarejestrowanego dziennika zajęć, kart ewidencyjnych.
 3. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem kursu uwzględniającego nazwę, adres organizatora kursu, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika kursu, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę kursu, zakres usług objętych tą ceną, zasady kwalifikowania osób na kurs, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 4. Zebranie od uczestników wypełnionych kart ewidencyjnych ze zdjęciami.
 5. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasad bezpieczeństwa, a dla kursów pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 6. Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Zapewnienie uczestnikom kursu warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 8. Dopuszczenie do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub składających podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 9.  Na każdym kursie musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem legitymacji WOPR, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją.

10.Pobranie wypisanych i opieczętowanych legitymacji z biura jednostki WOPR.

Czynności po zakończeniu kursu:

1. Przekazanie kompletnej dokumentacji kursu (dziennik kursu z zaświadczeniami lekarskimi, karty ewidencyjne ze zdjęciami).

2. Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów kursu zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.

3. Dokumentację kursu przechowuje jednostka WOPR.

WOPR-owcy dzieciom

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wraz z NIVEA POLSKA Sp. z o.o. zainicjowały dla dzieci z Domów Dziecka program nauki pływania pt. „Już pływam z NIVEA i WOPR”.

Akcja objęła losowo wybrane placówki Domów Dziecka w całym kraju, zajęcia prowadzono na 50 basenach od kwietnia do końca czerwca. Przedsięwzięcie jest częścią cyklów programów promujących zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą prowadzonych od 2002 roku.

Dla potrzeb tego programu przygotowano banery,  książeczki edukacyjne, pluszowe delfinki, deseczki do nauki pływania, makarony. Każdy z uczestników otrzymał czepek kąpielowy z logo NIVEA-WOPR.

Ratownicy WOPR GLIWICE również zaangażowali się w tę akcję

Do współpracy nie trzeba było namawiać Małgorzaty Harasymowicz, dyr. Domu Dziecka nr. 2 w Gliwicach. 15 podopiecznych tej placówki z werwą i zapałem przystąpiło do zajęć.

Zajęcia odbywające się na basenie przy ul. Jasnej prowadzili B. Kozłowski, St. Żeromski.

„Naszym celem jest zarówno nauczanie pływania jak i uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw związanych z nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej kąpieli – naszym zadaniem jest również prewencja” – stwierdza Stefan Żeromski.

W ramach prewencji gliwiccy WOPR-owcy zafundowali swoim podopiecznym nie byle jaką frajdę – bo przejażdżki motorówką ratowniczą – oraz pokaz ratownictwa.

„Ważnym elementem edukacji jest pokazanie na miejscu na plaży, jakimi zasadami winniśmy się kierować przed, w trakcie, jak i po kąpieli, przestrzeganie kanonów zawartych w regulaminach kąpielisk czy pływalni przyczynią się do zmniejszenia liczby nieszczęśliwych zdarzeń nad wodą” – przekonuje Bogdan Kozłowski, prezes Gliwickiego WOPR. „Dzieci uśmiechnięte i zadowolone pełne wrażeń z upominkami w rękach wracają do Gliwic to jest dla nas nagroda”  – dodaje.

W tym miejscu należy podziękować ZG WOPR i NIVEA POLSKA Sp. z o.o.  za pomysł i przekazane środki, dyrekcji basenu przy ul. Jasnej, p. Edwardowi Maj,  za udostępnienie obiektu, dyrekcji Domu Dziecka wraz z kadrą wychowawców za zaangażowanie w przedsięwzięcie, a ratownikom gliwickiego WOPR za prowadzenie zajęć.

wopr owcy dzieciom wopr owcy dzieciom wopr owcy dzieciom wopr owcy dzieciom wopr owcy dzieciom