Młodszy ratownik WOPR

Kurs Ratownika WOPR umożliwia asystowanie przy działaniach związanych z ratownictwem wodnym. Szkolenia są prowadzone przez cały rok po uzbieraniu min. 12 chętnych. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli pełnić funkcje stażysty podczas akcji ratowniczych. Nabiorą także większej ogłady i praktyki ratowniczej. Na zajęciach kursanci poznają techniki ratownictwa wodnego, nauczą się jak obsługiwać podstawowy sprzęt ratunkowy i w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Kurs powinien trwać minimum 24 jednostki dydaktyczne. Szkolenia praktyczne będą odbywać się: na pływalni, w parku wodnym lub na kąpielisku.


By stać się ratownikiem kompletnym, należy ukończyć kurs w stopniu Ratownika Wodnego WOPR. Można do niego przystąpić po ukończeniu 18 lat. Trzeba mieć też opłacone składki i ważne badania lekarskie.

Kursy WOPR / ILS

Kursy przygotowujące do egzaminów na stopnie WOPR / ILS zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego.

MŁODSZY RATOWNIK WOPR:

Jest to kurs prowadzony w formie wydłużonej ścieżki edukacyjnej, to pierwszy krok do odpowiedzialności i samodzielności młodego człowieka, przyszłego ratownika. Dzięki takiej formie szkolenia przyszły ratownik jest w stanie nabrać większej ogłady i praktyki ratowniczej. Jest to proces bardziej korzystny zarówno z przesłanek edukacyjnych jak i finansowych.

Koszt kursu wynosi 600 złotych. Kurs zawiązywany jest w momencie gdy zbierze się minimum 12 chętnych kursantów spełniających niżej wymienione wymagania. Kursy prowadzone są przez okres całego roku kalendarzowego.

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

SPIS TREŚCI:

I Wstęp

II Cel kursu

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Kwalifikacje wstępne

VI Wykaz środków dydaktycznych

VII. Algorytm czynności administracyjnych

 I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanej kadry ratowników wodnych. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR, zwanego dalej „kursem”, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania podstawowych czynności z zakresu ratownictwa wodnego i asystować w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach wodnych -kąpieliskach, pływalniach i parkach wodnych.

 II CEL KURSU

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 1. Absolwent kursu powinien umieć:

1) stosować techniki ratownictwa wodnego

2) obsługiwać podstawowy sprzęt ratunkowy

3) udzielać pierwszej pomocy.

 1. Absolwent kursu powinien wiedzieć jak:

1) prowadzić podstawowe działania profilaktyczne i prewencyjne

2) asystować w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach wodnych – kąpieliskach, pływalniach i parkach wodnych

3) kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne.

 1. Absolwent kursu, po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów cząstkowych wymienionych w karcie umiejętności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu, powinien być przygotowany do zdania egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem kursu są jednostki organizacyjne WOPR.
 2. Program kursu powinien być zrealizowany w czasie co najmniej 24 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45′)
 3. Szczegółową ilość jednostek dydaktycznych ustala jednostka organizacyjna na wniosek instruktora WOPR w zależności od liczby uczestników, dostępnych pomocy dydaktycznych, warunków lokalowych, organizacyjnych i atmosferycznych.
 4. Zajęcia praktyczne i zaliczenia realizowane w trakcie kursu zawarte w karcie umiejętności odbywają się na pływalni lub w parku wodnym lub na kąpielisku.
 5. Kurs może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.
 6. Za stronę formalną i merytoryczną odpowiedzialny jest kierownik kursu – instruktor WOPR lub instruktor wykładowca WOPR.
 7. Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 8. Kursy MR WOPR należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającym elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, rozliczania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia. 9. Po egzaminie na stopień młodszego ratownika WOPR należy przeprowadzić uroczyste złożenie ślubowania z podkreśleniem i zastosowaniem elementów symboliki organizacyjnej.

 IV WYMAGANIA FORMALNE

 1. Uczestnik ma mieć ukończony 14 rok życia.
 2. Uczestnik ma posiadać:

1) ważną legitymację członka WOPR

2) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny)

3) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny).

 1. Uczestnik ma mieć ukończone pływackie szkolenie podstawowe.

 V KWALIFIKACJE WSTĘPNE

 1. Przepłynięcie dystansu 50m stylem dowolnym w czasie około 50s

    2. Przepłynięcie na plecach dystansu 25m z deską same nogi do żabki, liczy się technika

 1. Przepłynięcie pod wodą bez załamywania lustra wody dystansu około 15m

  VI. WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia praktyczne zapewnia organizator kursu.
 2. Wyposażenie własne uczestnika – maseczki do nauki wentylacji

 VII. ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH 

Czynności przed rozpoczęciem kursu

 1. Rejestracja kursu w biurze jednostki WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem kursu wg karty zgłoszeniowej, uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć
 2. Pobranie z jednostki WOPR opieczętowanego i zarejestrowanego dziennika zajęć, kart ewidencyjnych.
 3. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem kursu uwzględniającego nazwę, adres organizatora kursu, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika kursu, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę kursu, zakres usług objętych tą ceną, zasady kwalifikowania osób na kurs, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 4. Zebranie od uczestników wypełnionych kart ewidencyjnych ze zdjęciami.
 5. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasad bezpieczeństwa, a dla kursów pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 6. Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Zapewnienie uczestnikom kursu warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 8. Dopuszczenie do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub składających podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 9.  Na każdym kursie musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem legitymacji WOPR, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją.

10.Pobranie wypisanych i opieczętowanych legitymacji z biura jednostki WOPR.

Czynności po zakończeniu kursu:

1. Przekazanie kompletnej dokumentacji kursu (dziennik kursu z zaświadczeniami lekarskimi, karty ewidencyjne ze zdjęciami).

2. Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów kursu zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.

3. Dokumentację kursu przechowuje jednostka WOPR.